CPB Campaign “อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สิน..

CPB Campaign “อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สินฯ ไม่ทำความดี”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ดำเนินการรณรงค์ CPB Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สินฯ ไม่ทำความดี”เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร

โครงการ Thailand Campaign: “อย่าให้ใครว่าไทย” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นบนความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีชื่อเรียกว่า “เครือข่ายอนาคตไทย” เพื่อร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี ลดเลิกนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หันกลับมามีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต

จากจุดเริ่มต้นโครงการ Thailand Campaign: “อย่าให้ใครว่าไทย” จนถึงปัจจุบันผลการดำเนินงานได้ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ได้เผยแพร่ใน “มหกรรมอย่าให้ใครว่าไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จคือ มีประชาชนมากกว่า ร้อยละ 83 ตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากที่แสดงความจำนงสนับสนุนแคมเปญนี้เพิ่มเป็นกว่า 100 องค์กร และยังขยายผลต่อยอดแคมเปญ อย่าให้ใครว่าไทยไปใช้กับองค์กรของตนเอง

CPB_7425.JPG

สำหรับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้มอบนโยบายไว้ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความมุ่งหวังขององค์กรที่มีต่อบุคลากรและแนวทางในการปฏิบัติตนตามคุณค่าหลักร่วมกัน (Shared Core Values) ให้กับพนักงานใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ว่า “นอกเหนือจากการทำงานในฐานะพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินฯ ภายใต้คุณค่าหลักร่วมกันทั้ง 6 ประการแล้ว พนักงานควรทำหน้าที่ในฐานะการเป็นพลเมืองที่ดี” ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณค่าหลักร่วมกันในระดับองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เชื่อมโยงกับ "Thailand Campaign” ที่มุ่งรณรงค์สร้างการรับรู้และเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกในระดับประเทศ จึงเป็นที่มาของ โครงการรณรงค์ CPB Campaign ภายใต้ชื่อ

 

 

 

 

DSC_6469.jpg

วิทยากรพร้อมศิลปินนักแสดงร่วมเสวนาบนเวทีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 

DSC_6639.jpg

บรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอย่างคึกคัก

 

ซึ่งได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ CPB Campaign อย่างเป็นทางการ ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพย์สินฯ ปีที่ 68 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ภายในงาน ท่านผู้อำนวยการฯ ได้มอบนโยบาย “อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สินฯ ไม่ทำความดี” แก่ผู้บริหารและบุคลากร การจัดนิทรรศการ และการออกบูทต่างๆ จากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และ สถานีจราจรเพื่อสังคม 99.5 MHz การจัดเวทีเสวนา ตลอดจนมินิคอนเสิร์ต เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงการร่วมกันส่งเสริมทัศนคติ พฤติกรรมเชิงบวก และมีส่วนร่วม กับการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สินฯ ไม่ทำความดี”

 

DSC_6072.jpg DSC_6104.jpg

DSC_6172.jpg DSC_6222.jpg

การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมร่วมสนุกจากบูทภาคีเครือข่ายอนาคตไทย

ที่มา http://www.crownproperty.or.th/